هیأت مدیره

آقای هوشنگ دستگیری ، مدیر عامل و عضو هیأت مدیره ، فوق لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه تهران

رئیس هیأت مدیره شرکت سیال مکانیک مجری پروژه شبکه و خط تغذیه گاز

مدیر عامل شرکت خطوط لوله تهران مجری پروژه شبکه توزیع و خط تغذیه بندر ترکمن

مدیر عامل شرکت خطوط لوله تهران مجری پروژه شبکه توزیع گاز منطقه هفت تهران

مدیر عامل شرکت خطوط لوله تهران مجری پروژه احداث خط لوله گاز تبریز – بازرگان

مدیر عامل شرکت خطوط لوله تهران مجری پروژه خط انتقال خرامه فارس

مدیر عامل شرکت خطوط لوله تهران مجری پروژه احداث خط انتقال گاز سیرجان – بافت

ایمیل :Dastgiri@skpalayesh.com

آقای عبدالامیر ضمیری ، رئیس هیأت مدیره ، فوق لیسانس مهندسی شیمی از دانشگاه فنی خاورمیانه آنکارا

رئیس کارگاه شرکت سیال مکانیک مجری پروژه شبکه و خط تغذیه گاز

رئیس هیأت مدیره شرکت خطوط لوله تهران مجری پروژه شبکه توزیع و خط تغذیه بندر ترکمن

رئیس هیأت مدیره شرکت خطوط لوله تهران مجری پروژه شبکه توزیع گاز منطقه هفت تهران

رئیس هیأت مدیره شرکت خطوط لوله تهران مجری پروژه احداث خط لوله گاز تبریز – بازرگان

رئیس هیأت مدیره شرکت خطوط لوله تهران مجری پروژه خط انتقال خرامه فارس

رئیس هیأت مدیره شرکت خطوط لوله تهران مجری پروژه احداث خط انتقال گاز سیرجان – بافت

ایمیل :Zamiri@skpalayesh.com

آقای شهریار دیانت ، نایب رئیس هیأت مدیره ، فوق لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه تهران

رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت مهندسی ژاردین مجری فاز سوم شبکه گاز رسانی شهر همدان

رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت مهندسی ژاردین مجری بخشی از شبکه گاز رسانی شمال تهران

رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت مهندسی ژاردین مجری ده ها پروژه تاسیسات مکانیکی و الکتریکی از جمله: دانشگاه شهید بهشتی - دانشگاه گیلان – شعب بانک ملی سراسر کشور – ساختمان مرکزی بانک کشاورزی - بیمارستان جرجانی – بیمارستان شهید رجائی – مجتمع مسکونی پارک پرنس و ...

ایمیل :Dianat@skpalayesh.com

خانم سیمین دخت مقدم ، سهامدار ، لیسانس مهندسی برق از دانشگاه تبریز

عضو هیأت مدیره شرکت مهندسی ژاردین مجری فاز سوم شبکه گاز رسانی شهر همدان

عضو هیأت مدیره شرکت مهندسی ژاردین مجری بخشی از شبکه گاز رسانی شمال تهران

عضو هیأت مدیره شرکت مهندسی ژاردین مجری ده ها پروژه تاسیسات مکانیکی و الکتریکی از جمله: ساختمان مرکزی بانک کشاورزی - بیمارستان شهید رجائی

ایمیل :Smoghaddam@skpalayesh.com

صفحه اصلی|خدمات| پروژه ها|تماس با ما
Copyright 2008 SKPalayesh . co, SKPalayesh.com
Copyright 2008 SKPalayesh . co, SKPalayesh.com